Shopping cart

Your shopping cart is empty.

Όροι χρήσης

<h2>Όροι χρήσης</h2>

Ο διαδικτυακός τόπος www.pharmarts.gr, το σύνολο των εφαρμογών και των εμπορικών σημάτων και, εν γένει, το υλικό (ενδεικτικώς: κείμενα, γραφικά, εικόνες, σήματα, ηλεκτρονικά αρχεία φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις) που περιέχεται σε αυτόν (εφ’ εξής, «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αποκλειστικώς της επιχείρησης «Μαρτσούκας Ιωάννης» (εφ’ εξής, «pharmarts e-shop») και προστατεύονται από τον νόμο.
Οι παρατιθέμενοι στο παρόν όροι, προϋποθέσεις και, εν γένει, διατάξεις (εφ’ εξής, «Οροι Χρήσης») διέπουν την περιήγηση και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εκ μέρους του Χρήστη, καθώς και τη σύναψη σύμβαση παραγγελίας προϊόντος καταρτιζόμενης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εφ’ εξής «Σύμβαση») κατά τρόπο αποκλειστικό, με επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρητών διατάξεων, μεταξύ της pharmarts e-shop και του Χρήστη. Η αποδοχή των Όρων Χρήσης θεωρείται γενομένη με την είσοδο και πλοήγηση του επισκέπτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω διατυπωμένους Ορους Χρήσης στο σύνολό τους και δηλώνει, έχοντας λάβει γνώση, πως τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, συνολικά και αποκλειστικά ως όρους διέποντες την περιήγηση και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη σύναψη Σύμβασης.
Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται τακτικά, και σε κάθε περίπτωση πριν την κατάρτιση Σύμβασης, σχετικά με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης. Η pharmarts e-shop διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί επανειλημμένως, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο, τους εκάστοτε ισχύοντες Ορους Χρήσης στο σύνολό τους ή τμηματικά. Η τροποποίηση αυτών συντελείται και ισχύει από την ανάρτηση του κειμένου, το οποίο αποτυπώνει τους νέους Όρους Χρήσης, στον ιστότοπο www.pharmarts.gr. Η περιήγηση και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται με ιδία ευθύνη του Χρήστη σε κάθε περίπτωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης δε συμφωνεί με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διατυπώσεις οφείλει να απέχει από την περιήγηση και την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Αποκλίσεις από τους εκάστοτε ισχύοντες Ορους Χρήσης, οι οποίες δεν έγιναν ρητώς δεκτές εκ μέρους της pharmarts e-shop, ανεξαρτήτως του αν αντίκεινται σε προβλέψεις των παρόντων Όρων Χρήσης, δε δεσμεύουν την ιδία.
Κάθε ανακοίνωση προς την pharmarts e-shop πρέπει να γίνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της pharmarts e-shop είναι τα εξής:
Τηλέφωνο: 2106858555
Ηλ. Αλληλογραφία: info@pharmarts.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.1. Περιουσιακά δικαιώματα

Κάθε αντικείμενο πνευματικής δημιουργίας από τη στιγμή που αναρτάται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και που προσφέρεται άνευ ή έναντι ανταλλάγματος εντός του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προς αποθήκευση (download) στον Χρήστη αποτελεί αντικείμενο πνευματικού δικαιώματος αποκλειστικώς της pharmarts e-shop.
Το διατιθέμενο υλικό τίθεται προς πληροφόρηση του Χρήστη και απαγορεύεται να γίνει αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής, μετάφρασης, προώθησης, επεξεργασίας, ανάρτησης σε δίκτυο υπολογιστών ή άλλο δίκτυο, διανομής και άλλως πως, για οποιονδήποτε σκοπό, χρήσης, παρά μόνον υπό τους εκάστοτε ισχύοντες Ορους Χρήσης και με επιφύλαξη ειδικότερων ρητών διατάξεων, που το συνοδεύουν. Άδεια προς τέλεση των ανωτέρω ενεργειών παρέχει εγγράφως και αποκλειστικά η pharmarts e-shop. Η ανάρτηση εκ μέρους της pharmarts e-shop του σχετικού υλικού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση αδείας χρήσης ή άλλου τινός δικαιώματος. Το όνομα χώρου (domain name) www.pharmarts.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.
Το διατιθέμενο υλικό παρέχεται ως έχει («as is»), δίχως εγγύηση οποιασδήποτε μορφής εκ μέρους της pharmarts e-shop, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο διατιθέμενο υλικό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες του Χρήστη, ούτε ότι μελλοντικά θα τροποποιηθεί ούτως, ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές.

1.2. Περιγραφή της υπηρεσίας

Ο Χρήστης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Να δει τα περιεχόμενα στο καλάθι αγορών.
Να αγοράσει προϊόντα, για τα οποία ανά πάσα στιγμή είναι δυνατή η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) των περιεχομένων τους.
• Να δει τις παραγγελίες του.
• Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει ανάλογα με τους τρόπους πληρωμής.
• Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του λογαριασμού του.

1.3. Εγγραφή και σύνδεση

Η εγγραφή του Χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι απαραίτητη για την αποστολή κάθε παραγγελίας προς την pharmarts e-shop. Κατά την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ζητούνται τα εξής προσωπικά στοιχεία:

όνομα,
επίθετο/επωνυμία εταιρίας,
αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ),
δραστηριότητα,
ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.),
πόλη, περιοχή, διεύθυνση, χώρα,
τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail),
τόπος παράδοσης.

Ο Χρήστης οφείλει να καταχωρήσει Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη(username) και Κωδικό Πελάτη(password). Η εγγραφή του Χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται δωρεάν.
Η σύνδεση του Χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα απαιτεί εισαγωγή του Αναγνωριστικού Ονόματος Πελάτη και Κωδικού Πελάτη. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση κάθε παραγγελίας από την pharmarts e-shop και υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της επιχείρησης.

1.3.β. Χρήση των στοιχείων του πελάτη. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στο «pharmarts e–shop» παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που:
α. είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα
β. είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης Σπυρόπουλος Νικόλαος.
Το «pharmarts e-shop», δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το web site μας.

1.4. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αναλαμβάνει έναντι της pharmarts e-shop τις υποχρεώσεις:
1.4.1. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο της pharmarts e-shop για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της pharmarts e-shop, για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις (ενδεικτικώς, αποστολή βλαβερού λογισμικού, παραπομπή σε ιστότοπο που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσει βλάβη, να συλλέξει ή να αποθηκεύσει δεδομένα που βρίσκονται ανηρτημένα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα) που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα (ενδεικτικώς, δικαιώματα πνευματικού δημιουργού, δικαιώματα από βιομηχανική ιδιοκτησία, εμπορικά μυστικά) ή άλλο έννομο συμφέρον της pharmarts e-shop ή τρίτου.
1.4.2. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης.
1.4.3. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.
1.4.4. Να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα στοιχεία του.
1.4.5. Να διατηρεί μυστικά έναντι παντός τρίτου το Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη και τον Κωδικό Πελάτη. Υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την pharmarts e-shop μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Αναγνωριστικού Ονόματος Πελάτη και Κωδικού Πελάτη.
1.4.6. Να εξέρχεται από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session).
1.4.7. Να παρέχει ορθά και ενημερωμένα στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για κάθε παραγγελία.
1.4.8. Να τηρεί τυχόν υποχρεώσεις που αναλαμβάνει από άλλα δεσμευτικά και ανηρτημένα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κείμενα, ιδίως δε την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και την κρατική συνολικά νομοθεσία.
Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων η pharmarts e-shop δικαιούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον λογαριασμό του Χρήστη χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει εκ των υστέρων και αμελλητί τον Χρήστη.

1.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και κάθε εφαρμογής ή δυνατότητας που προσφέρεται στο πλαίσιο αυτού, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, διέπεται, συμπληρώνεται και ερμηνεύεται σε συμφωνία με το κοινοτικό και το Ελληνικό Δίκαιο και, όπου κρίνεται αναγκαίο, από τους διεθνείς κανόνες. Το παρόν κείμενο περιέχει τους Όρους Χρήσης στο σύνολό τους και όπως κάθε φορά διαμορφώνονται σύμφωνα με τους όρους που το ίδιο περιέχει. Αρμόδια για κάθε μελλοντική διαφορά μεταξύ της pharmarts e-shop και του Χρήστη είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

1.6 Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και κάθε εφαρμογής ή δυνατότητας που προσφέρεται στο πλαίσιο αυτού διέπεται από ορισμένη Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του Χρήστη, προκειμένου να λάβει γνώση.
Κάθε στοιχείο που ο Χρήστης αποστέλλει στην pharmarts e-shop διέπεται από την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου. Η pharmarts e-shop έχει ως επιδίωξη οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Παρά ταύτα, εφ’ όσον ο Χρήστης κρίνει πως κάποιος όρος που περιέχεται σε κείμενο ανηρτημένο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι ασαφής, εσφαλμένος ή ανακριβής, οφείλει να αποστείλει σχετικό ερώτημα προς διευκρίνιση ή αίτημα στην pharmarts e-shop, εφ’ όσον το κείμενο στο οποίο εντοπίζεται η ανακρίβεια δεν προβλέπει κάτι ειδικότερο.
Εφ’ όσον ο Χρήστης παραβιάσει τις ανειλημμένες διά του παρόντος υποχρεώσεις, ιδίως δε τις περιεχόμενες στο σημείο 1.4.4. και 1.4.8. του παρόντος, ή εξαπατήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την pharmarts e-shop, ή απλώς προσπαθήσει, σχετικά με την ταυτότητά του ή σχετικά με οποιοδήποτε άλλο κρίσιμο στοιχείο, ή προχωρήσει, ή αποπειραθεί να προχωρήσει, σε συστηματική χειροκίνητη ή αυτοματοποιημένη εξαγωγή από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεδομένων κάθε μορφής, οι πληροφορίες που έχει παράσχει στο σύνολό τους θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας εις βάρος του από τις αρμόδιες κρατικές αρχές κατά τις διατάξεις του νόμου. Η pharmarts e-shop επιφυλάσσεται για οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των στοιχείων των μελών αυτών και την ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών αρχών.
Εφ’ όσον ο Χρήστης επικοινωνήσει με την pharmarts e-shop μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν κείμενο, η pharmarts e-shop διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που περιέχονται σε μηνύματα ή που παρεσχέθησαν με άλλο τρόπο σε αυτή, προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημα ή το ερώτημα του Χρήστη.
Είναι πιθανόν να υπάρξουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπερσύνδεσμοι, παραπομπές ή άλλης μορφής συνδέσεις προς άλλους ιστοτόπους. Η pharmarts e-shop δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη να την ασφάλεια ή το περιεχόμενο ή τον τρόπο μεταχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

1.7. Ευθύνη

Η pharmarts e-shop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στο σύνολό του. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφαλείας και εφαρμόζονται ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με επιδίωξη να παρέχεται ένα ασφαλές κατά το δυνατόν περιβάλλον για τον Χρήστη σε συμφωνία με τον νόμο. Εντούτοις είναι πάντοτε ενδεχόμενο να παρουσιαστούν στο περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είτε στον διακομιστή του σφάλματα, δυσλειτουργίες ή διακοπές ή επιβλαβές λογισμικό. Η pharmarts e-shop δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή άλλη βλάβη που προκύπτει εξ αιτίας τέτοιων περιστάσεων.
Περαιτέρω, η pharmarts e-shop δε φέρει ευθύνη για οικονομική ζημία ή άλλη βλάβη, η οποία προξενείται δια μέσου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στον Χρήστη από ενέργειες τρίτων, μη σχετιζόμενων με την ιδία, καθώς και τρίτου, σχετιζόμενου με την ιδία, εφ’ όσον η οικονομική ζημία ή βλάβη του Χρήστη οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του τρίτου.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. Παραγγελία

Η παραγγελία λαμβάνεται εγγράφως μέσω των εφαρμογών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τη συμπλήρωση εκ μέρους του Χρήστη της σχετικής φόρμας παραγγελίας. Ο Χρήστης ευθύνεται για την επιλογή κατάλληλου Προϊόντος για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ιδίου αποκλειστικά.
Η παραγγελία του Χρήστη θα θεωρείται ληφθείσα από την pharmarts e-shop από τη στιγμή που θα λάβει ο Χρήστης σχετική ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση αυτής. Η ενημέρωση περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζεται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλεται διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης.
Εφ’ όσον μία παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα εξ αιτίας περιορισμένης διαθεσιμότητας του προϊόντος ή εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η pharmarts e-shop διατηρεί το δικαίωμά της να καθορίζει η ίδια τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα εκτελεί τις εκκρεμούσες παραγγελίες (επί παραδείγματι παρέχοντας προτεραιότητα σε ορισμένες έναντι άλλων ή εκπληρώνοντας ορισμένες τμηματικά).
Η παραγγελία του Χρήστη αρχειοθετείται. Ο Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενό της.

2.2. Αποστολές προϊόντων

Κάθε παραγγελία εκτελείται μετά από τηλεφωνική επιβεβαίωση.
Από την παράδοση προς αποστολή του προϊόντος στην συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρεία (courier) η pharmarts e-shop δεν ευθύνεται εξ οποιουδήποτε λόγου έναντι του Χρήστη για καθυστέρηση παράδοσή του. Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά τα στοιχεία, που έχει δηλώσει ο Χρήστης στη φόρμα παραγγελίας. Η αποστολή των προϊόντων παρέχεται δωρεάν.
Ο αναγραφόμενος επί του παραστατικού της συνεργαζόμενης ταχυμεταφορικής εταιρείας αριθμός αποστολής ανακοινώνεται στον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή SMS εντός ολίγων ωρών από της παραλαβή του πακέτου από την συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρείας.
Η pharmarts e-shop δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνον για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων προς αποστολή στη συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρεία, ουδέποτε για τον τελικό χρόνο παράδοσης αυτού. Η pharmarts e-shop επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε αποδεικτικό μέσο προς απόδειξη της έγκαιρής παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων. Τα προϊόντα από της παράδοσης στην ταχυμεταφορική εταιρεία μεταφέρονται με ευθύνη της τελευταίας και αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη, σε καμία πάντως περίπτωση με ευθύνη και κίνδυνο της pharmarts e-shop.

2.3. Χρεώσεις

Οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Στα είδη αναφέρεται η τιμή με και χωρίς ΦΠΑ. Η pharmarts e-shop επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί άνευ προειδοποίησης οποτεδήποτε τις τιμές των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών είναι οι αναγραφόμενες, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που συνοδεύουν την παροχή των υπηρεσιών.
Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν παρουσία τεχνικού και δαπάνες εγκατάστασης ή παροχής τεχνικής υποστήριξης των προσφερόμενων προϊόντων.
Τα προϊόντα μπορούν να εγκατασταθούν με ευκολία από τον ίδιο τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει παρουσία τεχνικού θα ενημερωθεί με έγγραφη προσφορά για το ύψος της δαπάνης.

2.4. Σημαντικές πληροφορίες

Η pharmarts e-shop επιθυμεί να παρέχει στους Χρήστες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν εγγυάται, ωστόσο, πως εικόνες, χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων, τα οποία προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, δεν διαφέρουν από τα πραγματικά. Εφ’ όσον τούτο συμβαίνει, αποδίδεται αποκλειστικά σε σφάλμα, το οποίο δεσμεύεται να επανορθώσει άμεσα αφού λάβει γνώση, χωρίς να ευθύνεται ή να δεσμεύεται από αυτό, για τον χρόνο πριν λάβει γνώση. Για να θεωρηθεί μια δυνατότητα συνομολογημένη πρέπει σε κάθε περίπτωση τούτο να πιστοποιείται μέσω οριστικής βεβαιώσεως που παρέσχε η pharmarts e-shop σχετικά με την ιδιότητα αυτή του προϊόντος. Η pharmarts e-shop δύναται να συνάψει συμφωνίες για ανάληψη υποχρεώσεών της από τρίτο πρόσωπο. Οι φορολογικοί μηχανισμοί δεν επιστρέφονται.

2.5. Διεκπεραίωση παραγγελιών

Οι παραγγελίες εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 15:30 και το Σάββατο στις 12:00, εκτός αργιών. Εφ’ όσον παραγγελία αποσταλεί μετά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω θα εκτελείται την επομένη εργάσιμη, δεδομένης πάντως της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Η pharmarts e-shop δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε καταστάσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος αποστολής της παραγγελίας μπορεί να παραταθεί μέχρι και 90 ημέρες. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού η pharmarts e-shop έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.
Για οποιαδήποτε παραγγελία έχει οριστεί ως τρόπος πληρωμής «Τραπεζική Κατάθεση» θα πρέπει η τελευταία έχει γίνει το αργότερο μέχρι τις 15:15 από Δευτέρα έως Παρασκευή και το αργότερο έως 11:30 το Σάββατο. Μετά την αποστολή του ποσού αυτού ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει σχετικά την pharmarts e-shop τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω τηλεομοιοτυπίας.
Για οποιαδήποτε παραγγελία έχει οριστεί ως τρόπος πληρωμής «Πιστωτική Κάρτα» η αποστολή της, θα πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου της κάρτας με τα στοιχεία του προσώπου που έχει τοποθετήσει την παραγγελία. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα απατηλών συναλλαγών της τράπεζας Eurobank για την ασφάλεια και την διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του πελάτη. Ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες.
Στις διατραπεζικές συναλλαγές (κατάθεση σε κάποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της pharmarts e-shop από διαφορετική τράπεζα) οι δαπάνες βαρύνουν τον εντολέα εξολοκλήρου. Η παραγγελία θα εκτελείται την ημέρα που εμφανίζονται τα χρήματα σε κάποιον από τους λογαριασμούς τραπέζης της pharmarts e-shop.
Παραγγελίες τελικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω που θα εκτελεστούν με παραστατικά που αφορούν σε επαγγελματίες, καθώς και παραγγελίες τελικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ και άνω με παραστατικά που αφορούν σε ιδιώτες, θα πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά είτε με τραπεζική κατάθεση σε κάποιον από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς είτε με πιστωτική - χρεωστική κάρτα.

2.6. Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή. Οι δαπάνες μεταφοράς του ελαττωματικού προϊόντος από και προς το κατάστημά της pharmarts e-shop βαρύνουν αποκλειστικά τον Χρήστη. Τα ελαττωματικά προϊόντα επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία με το αντίστοιχο λογισμικό, τροφοδοτικό, καλώδια και οτιδήποτε άλλο συμπεριλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία και στην κατάσταση που βρίσκονταν κατά την παράδοση. Προϊόντα που υπέστησαν μετά την παράδοση στον τελικό αποδέκτη βλάβες δεν γίνονται δεκτά για επιστροφή, ακόμη και αν ήταν κατά την παράδοση ελαττωματικά. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό, αλλά, παρά ταύτα, μετά τον τεχνικό έλεγχο, από τον οποίο περνάει το προϊόν, διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά, ο πελάτης καλείται να πληρώσει την αξία του τεχνικού ελέγχου η οποία είναι δεκαπέντε (15) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εφ’ όσον βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγιστεί ή να έχει φθαρεί κατ’ άλλον τρόπο η συσκευασία του και πάντως μαζί με την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης. Οι δαπάνες επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον Χρήστη.
Η υπαναχώρηση ασκείται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με θέμα «Υπαναχώρηση», στο οποίο θα εκθέτει ο Χρήστης τα στοιχεία της παραγγελίας και την αιτιολογία της επιστροφής. Υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή θα γίνει δεκτή, το προϊόν θα αποσταλεί στη διεύθυνση ανδανείας 15 χαλάνδρι τκ 15231 στη πλήρη συσκευασία του.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης η pharmarts e-shop επιστρέφει το καταβληθέν τίμημα στον Χρήστη εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών κατά τον τρόπο, τον οποίο θα υποδείξει ο Χρήστης στο μήνυμα υπαναχώρησης.

2.7. Εκχώρηση
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η pharmarts e-shop βάσει της παρούσας Σύμβασης μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκχώρησης προς τρίτο μέρος. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει εκχώρηση, το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης δε θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών, τα δικαιώματα δε και οι υποχρεώσεις των μερών κατόπιν της εκχώρησης παραμένουν ακέραια. Ο Χρήστης δεν εκχωρεί ή διαθέτει κατ’ άλλο τρόπο δικαιώματα ή υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση χωρίς την πρότερη συμφωνία της η pharmarts e-shop, παρά μόνον υπό τους όρους που διέπουν την παρούσα

2.8. Οριστική Σύμβαση
Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία των μερών και κατισχύει κάθε προηγηθείσας πρότασης, ρητής ή συμπερασματικής, προφορικής, έγγραφης ή σιωπηρής καθώς και τυχόν προηγηθείσας διαπραγμάτευσης, συζήτησης ή άλλης μορφής επικοινωνίας μεταξύ των μερών. Κάθε μέρος της παρούσας Σύμβασης αναγνωρίζει ότι άλλη συμφωνία, υπόσχεση, παρακίνηση ή εκπροσώπηση, πέραν των ρητώς συμπεριλαμβανομένων στην παρούσα Σύμβαση δεν έλαβε χώρα εκ μέρους τινός των μερών. Σε περίπτωση κατά την οποία Δικαστήριο κρίνει ως άκυρη οποιαδήποτε πρόβλεψη της παρούσας Σύμβασης, η πρόβλεψη αυτή πρέπει να εκμηδενιστεί με τέτοιο τρόπο ή να περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό ή να συμπληρωθεί με βάση το πνεύμα των υπολοίπων σχετικών διατάξεων, ώστε να μη θίγεται το κύρος ή το περιεχόμενο της Σύμβασης.

Undefined
Go to top